Select Language:

Desk 1

कार्यासन क्रमांक

 1 - गोपनीय कक्ष

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री.प्रमोद नाईक
सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री. प्र. मा. भंडारवार
सहा. संचालक (अतां)

विषय

  1. अधिकायांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे व जतन करणे.
  2. तंत्रशिक्षण विभागाचे राज्यस्तरीय परिषदांचे सभेबाबतचे कामकाज.
  3. खाजगी अभिहस्तांतरण (Assignment)स्वीकारण्यासाठी परवानगी.
  4. सर्व प्रकारच्या समितीच्या बैठकीचे कामकाज/अहवाल.
  5. उच्च अधिकारी समितीशी संबंधीत कामकाज .
  6. गोपनीय टपालाची आवक जावक नोंद ठेवणे, महत्वाचे पत्रव्यवहार संचालकांच्या निदर्शनास आणणे व पत्रव्यवहार करणे.
  7. विधान सभा / परिषद प्रश्नांची माहिती अद्यावत ठेवणे व पाठपुरवा करणे.
  8. अभ्यागतांच्या भेटीबाबत नियंत्रण.