Select Language:

Desk 14

कार्यासन क्रमांक

14

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

डॉ.धनपाल कांबळे
उप. संचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्रीमती वर्षा संदिप गुजारे
सहाय्यक संचालक (टेक)

विषय

भांडार पडताळणी विभाग लेखा आक्षेप

  1. मुख्य कार्यालय व अधिपत्याखालील सर्व प्रशासकीय कार्यालये तथा शासकीय संस्थामधील भांडार पडताळणी व अंतर्गत हिशेब तपासणी बाबतचे सर्व कामकाज.
  2. लोकलेखा समिती, लेखानिरिक्षण समिती संबंधीचे सर्व प्रकरणे हाताळणे.
  3. शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील पैशांची अफरातफर व मालमत्तेची हमी विषयक सर्व प्रकरणे.
  4. शासकीय  पेैशाची अफरातफर झालेली प्रकरणे अंतिमत: निकाली काढणे.
  5. सर्व कार्यालये/संस्थामधील भांडारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे (मुख्य कार्यालयासह) तसेच भांडार पडताळणी अहवालाचे अनुपालन करणे व तत्संबंधीचे कामकाज.
  6. ओ.बी.ए, डी सी ए चे लेखा परिक्षण. (उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे इत्यादी.)
  7. शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील लेखा परिक्षण अहवालाचे निपटारा करणे.
  8. संचालनालयातील लेखापरीक्षणाचे कामकाज व आक्षेपाचे निराकरण करण्याची कार्यवाही करणे.
  9. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्थांचे लेखा पडताळणी व बजेट.
  10. वार्षिक 10 मुद्दयांबाबतची कार्यवाही करणे.