Select Language:

Desk 16

कार्यासन क्रमांक

16

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

डॉ.धनपाल कांबळे
उप. संचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

1. श्रीमती वर्षा संदिप गुजारे सहाय्यक संचालक (टेक)

2. श्रीमती सु.ग.रणदिवे सहाय्यक संचालक (अतां)

विषय

पदवी/ पदविका स्तरावरील वर्ग-3 4 कर्मचा-यंाचे प्रशासकीय बाबी तसेच संचालनालयातील सर्व संकीर्ण कामकाज.

 1. संचालनालयातील सर्व संकीर्ण कामकाज / मिटींगसाठी माहिती उपलब्ध करुन देणे / बैठकीचे आयोजन करणे.
 2. मुख्य कार्यालयातील व अधिपत्याखालील संस्थांमधील कामकाजाबाबत समन्वयक म्हणून काम पाहणे.
 3. वर्ग-4  व वाहनचालक यांना छत्र्या व गणवेश कापड देणे तसेच सर्व कार्यासनांना स्टेशनरी देणे.
 4. संचालनालयातील वर्ग 1 ते 4 मधील पदांवरील व्यक्तंीना सर्व प्रकारचे अग्रिम मंजूर करणे ( घरबांधणी/मोटारकार/मोटार सायकल/ संगणक ) व त्याबाबतची अनुषांगिक सर्व कार्यवाही.
 5. भविष्य निर्वाह निधी मधून अग्रिम मंजूर करणे.
 6. मुख्य कार्यालय व अधिपत्याखालील सर्व संस्थांमधील लिपीक वर्गीयांसाठी विभागीय परिक्षा बाबतचे प्रशिक्षण, परिक्षा, निकाल जाहीर करणे,  अभ्यासक्रम सुधारणे, पुस्तके पुरविणे व तत्संबधीत इतर कामे.
 7. वरील कार्यालय/संस्थांमधील वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षणास / अभ्यासक्रमास जाण्यास परवानगी देणे. 
 8. शासकीय / अशासकीय अनुदानित संस्थांतील वर्ग 1,2 अधिकारी व वर्ग-3 मधील कर्मचा-यांची मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा सूट  प्रकरणे हाताळणे.
 9. सर्व विभागीय कार्यालये तसेच मुख्य कार्यालयातील सर्व प्रकारची संकीर्ण माहिती एकत्रित करणे व शासनास सादर करणे. (वर्ग-3 मधील मंजूर, भरलेली व रिक्त पदांच्या माहिती व्यतिरिक्त  ) 
 10.  वर्ग 3 व 4 च्या संघटनेच्या मान्यतेची कार्यवाही करणे.
 11. जुने अभिलेख जतन करणे व नको असलेल्या कागदपत्रांची विल्हेवाट लावणे.
 12. संचालनालयातील न्यायालयीन प्रकरणांचे संकलन करुन त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करणे.
 13. नागरिकांची सनद अद्ययावत करणे.
 14. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 संदर्भात दर तीन महिन्याचा आढावा संचालकांना / वार्षिक अहवाल शासनास सादर करणे.
 15. अंतर्गत नूतनीकरणाचे काम करण्याची कार्यवाही करावी.