Select Language:

Desk 17

कार्यासन क्रमांक

17 टीईक्यू आयपी / क्वालिटी मॅनेजमेंट सेल

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

डॉ.धनपाल कांबळे
उप. संचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्रीमती. माया वाघमारे

विषय

() बाहय सहाय्यीत प्रकल्प विभाग

 1. कॅनडा इंडिया इन्स्टिटयुट इंडस्ट्री लिंकेज प्रकल्प संचालनालयीन स्तरावर व संस्थास्तरावर राबविणे.
 2. सी टेक्नॉलॉजी ( इंडिया-ऑस्ट्रीया ) प्रकल्पाचे कामकाज.
 3. इतर बाहय सहाय्यीत प्रकल्पाचे कामकाज.

 () एसपीएफयू

 1. प्रकल्प विभाग संस्थांची पात्रता ठरविण्यासाठी जबाबदार असेल, संस्थांचे नेटवर्क क्लस्टर्स तयार करणे, लीड व नेटवर्क संस्थांच्या संयुक्त प्रस्तावंाचा विकास करणे, नेटवर्कचे कार्य यशस्वीरित्या पार पाडणे, संस्थावर देखरेख ठेवणे, धोरणात्मक सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे, संस्था स्तरावर प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख ठेवणे.
 2. गुणवत्ता हमी विभाग.
 3. बाहय यंत्रणेमार्फत गुणवत्तेचे मुल्यमापन करणे.
 4. निधीचे व्यवस्थापन करणे.
 5. वैधानिक लेखा परिक्षण करुन घेणेे.
 6. प्रतिपूर्ती दाव्याबाबत कार्यवाही करणे.
 7. खरेदी विभाग.
 8. बांधकाम व इतर सामुग्रीची खरेदीबाबत कार्यासन क्र. 11 शी समन्वय करणे.
 9. स्थानिक व विदेशी सेवांसबंधीच्या बाबी यामध्ये बांधकामाच्या व इतर वस्तुंच्या खेरदी करणे.

 () समन्वय विकासाची कामे ( III Cell)

 1. देशी विदेशी सेवा मिळविणे या बाबंीविषयी मार्गदर्शन करणे.
 2. तंत्रशिक्षणाच्या विकासाबाबत उद्योंगधंद्यांच्या संघटनांशी समन्वय साधणे.
 3. उद्योंगधंद्यांच्या गरजेनुसार मनुष्य बळाच्या निर्मीतीसाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा करणे.
 4. सेमिनार/चर्चा सत्र आयोजित करणे.
 5. अध्यापक/कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, सतत शिक्षण (Continuing Education) कार्यक्रम राबविणे.
 6. पदवी व पदविका  धारकांना उद्योग धंद्यामधून प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही करणे

(ड) क्वालिटी मॅनेजमेंट सेल
1. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांना मिळवून देण्यासाठी संपर्क साधणे व त्याविषयीची कार्यवाही करणे.
2. राज्यातील सर्व तंत्रशिक्षण संस्थांचे ऍ़क्रिडिटेशन करुन घेण्याकरीता कार्यवाही करणे.
3. उद्योगधंदे व संस्था समन्वय वाढविण्याच्या दृष्टीने सी.आय.आय./आय.एम.सी.सार.या संघटनांशी समन्वय साधून सामंजस्य करार करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे.
4. विविध अभ्यासक्रमांचे नुतनीकरण/सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करणे व त्यासाठी शिक्षकांचे कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे.
5. राज्यातील विविध संस्थांमधील तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध चर्चासत्र, कार्यशाळा तसेच सेमिनार यांचे आयोजन करणे.
6. राज्यातील संस्थांमधील प्रयोगशाळा उद्योगसमुहाकडून प्रमाणित करण्याची कार्यवाही करणे.
7. संस्थांसाठी अभ्यासक्रमानुसार प्रयोगशाळा/कार्यशाळा/मनुष्यबळ इत्यादीसाठी प्रमाणके व मानके ठरविणे.
8. संस्थांमध्ये संशोधन वाढविण्यासाठी प्रयत्न, प्रोत्साहनपर योजना राबविणे.
9. राज्यातील सर्व संस्थांमध्ये Key Performance Indicator (KPI) ची अंमलबजावणी करणे तसेच वेळोवेळी KPI मध्ये सुधारणा करणे.
10. संचालनालयाचे News Letter प्रसिध्द करणे