Select Language:

Desk 4

कार्यासन क्रमांक

 4

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री.प्रमोद नाईक
सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री. प्र. मा. भंडारवार
सहा. संचालक (अतां)

विषय

पदवी संस्थां / कार्यालयातील गट गट मधील शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदांच्या आस्थापना प्रशासन विषयक बाबी

 1. शासकीय / अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील आणि औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील व अनुदानित महाविद्यालयातील सद्या कार्यरत असलेल्या अध्यापकांच्या आस्थापनाविषयक बाबी. 
 2. गट अ व गट ब मधील पदांचे सेवाप्रवेश नियम / कर्तव्य व जबाबदा-या तयार करणे.
 3.  शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थातील शिक्षकीय कर्मचा-यांना करिअर ऍ़डव्हान्समेंट योजनेचे लाभ देणे बाबतची कार्यवाही करणे.
 4. शिक्षकीय व प्रशासकीय अधिका-यांच्या बदल्यांची कार्यवाही करणे.
 5. शासकीय पदवी संस्थांतील पदभरतीशी संबंधित कार्यवाही करणे (मागणीपत्रे सादर करणे /पदस्थापनचे प्रस्ताव सादर करणे. इ.)
 6. शासकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदांची न्यायलयीन प्रकरणे हाताळणे.
 7. शासकीय / अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व तत्सम संस्थातील अधिकारी / अध्यापकांना शैक्षणिक पुस्तके लिहिणे, उच्च शिक्षण घेणे, एमटेक / पीएचडीसाठी परवानगी देणे.
 8. शासकीय / अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व तत्सम संस्थातील अधिकारी / अध्यापकांना पेपर प्रेझेंटेशन / चर्चासत्र यासाठी परदेशात जाण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करणे.
 9. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थांतील वर्ग 1 व 2 च्या अधिकायांचे रजा मंजूरीचे आदेश निर्गमित करणे / वेतनवाढ मंजूरी / अंतिम रजा रोखीकरणाचे आदेश इ. सेवाविषयक बाबी.
 10. शासकीय पदवी संस्थां / कार्यालयातील  अध्यापक / अधिका-यांच्या बिंदुनामावल्या/ सेवाजेष्ठता यादया अद्ययावत ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करणे.
 11. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थामध्ये वर्ग 1 व 2 मधील  अतिरिक्त ठरणा-या अधिकायाच्या समावेशानची कार्यवाहीचे नियंत्रण
 12. शासकीय / अशासकीय अनुदानित पदवी संस्थांमधील अधिकारी / अध्यापक यांना पारपत्र काढणेसाठी / इतर पदांवर अर्ज करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे

Desk 4A

कार्यासन क्रमांक

4अ

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री.प्रमोद नाईक
सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री.प्र.मा.भंडारवार, सहाय्यक संचालक (अतां)

विषय

पदविका संस्थांतील गट गट मधील शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदांच्या आस्थापना प्रशासन विषयक बाबी

 1. शासकीय तंत्रनिकेतनामधील व अशासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिकारी / अध्यापकांच्या आस्थापनाविषयक बाबी.
 2. शासकीय तंत्रनिकेतनातील अध्यापकांच्या बदल्या / पदोन्नती बाबतची कार्यवाही करणे.
 3. शिक्षक पुरस्काराची कार्यवाही करणे.
 4. शासकीय पदविका संस्थांतील पदभरतीशी संबंधित कार्यवाही करणे (मागणीपत्रे सादर करणे / पदस्थापनचे प्रस्ताव सादर करणे. इत्यादी)
 5. शासकीय पदविका संस्थांतील अध्यापकांच्या बिंदुनामावल्या/ सेवाजेष्ठता यादया अद्ययावत ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करणे.
 6. शासकीय / अशासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतनातील व तत्सम संस्थातील अधिकारी / अध्यापकांना शैक्षणिक पुस्तके लिहिणे, उच्च शिक्षण घेणे, एमई व पीएचडीसाठी परवानगी देणे.
 7. शासकीय तंत्रनिकेतने यामधील राजपत्रित अधिकायांची रजा प्रकरणे / अंतिम रजा रोखीकरण व इतर अनुषंगिक बाबी.
 8. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थातील शिक्षकीय कर्मचा-यांना करिअर ऍ़डव्हान्समेंट योजनेचे लाभ देणे बाबतची कार्यवाही करणे.
 9. शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थामध्ये वर्ग 1 व 2 मधील  अतिरिक्त ठरणा-या अधिकारी / अध्यापकांच्या समावेशानची कार्यवाहीचे नियंत्रण
 10. शासकीय / अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थांमधील अधिकारी / अध्यापक यांना पारपत्र काढणेसाठी / इतर पदांवर अर्ज करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे