Select Language:

Desk 5

कार्यासन क्रमांक

5

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री.प्रमोद नाईक
सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री. पी. पी. वाणी
प्रशासकीय अधिकारी

विषय

वेतन निश्चिती / सेवानिवृत्ती विषयक कामकाज

 1. शासकीय संस्था व कार्यालयातील वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिकायांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे
 2. सेवाखंड व पुर्वसेवा जमेस धरणे याबाबतचे कामकाज.
 3. 50-55 वर्षे आढावा घेणे.
 4. कायम (स्थायी) प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही करणे.
 5. वर्ग 1 ते 4 मधील  अधिकारी / कर्मचायांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी जोडून देणे.
 6. राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी यांची वेतननिश्चिती, सुधारीत वेतनश्रेणीबाबतची कामे, वेतन आयोग शिफारशी संदर्भातील  कामे / विशेष वेतन मंजूर करणे.
 7. अस्थायी पदे वेळोवेळी पुढे चालू ठेवणे, अस्थायी पदांचे स्थायी स्वरुपात रुपांतर करणे, पदे पुनर्जिवित करणे, शुन्याधारित अर्थसंकल्पामुळे अतिरिक्त झालेल्या पदांचा आढावा घेणे.
 8. संचालनालयातील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे हाताळणे.
 9. सेवाविषयक प्रकरणांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.
 10. राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या मागण्या व मान्यता देण्याबाबतची प्रकरणे.
 11. खातेनिहाय चौकशी / विभागीय चौकशी.
 12. मुख्य कार्यालयाखेरीज इतर कर्मचायांची संप प्रकरणे.
 13. अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचायांच्या वेतननिश्चिती, विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार वेतन, वेतन पुर्नरचना इ. प्रशासकीय काम.