Select Language:

Desk 6

कार्यासन क्रमांक

6

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री. प्रमोद नाईक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री. संजय म.पवार
सहाय्यक संचालक (अतां)

विषय

लेखा शाखा

 1. सर्व प्रकारची बिले मंजूरीची कार्यवाही करणे.
 2. शासकीय पैशांची देवाणघेवाण व रोकड वही (कॅशबुक) अद्यावत ठेवणे.
 3. मुख्य कार्यालयातील वर्ग- 3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना, पोस्टाची अल्प बचत योजना, मृत व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे देयकांबाबतचे दावे इत्यादी प्रकरणे निकाली काढणे.
 4. उत्सव अग्रिम व हॅन्डलूम कापड खरेदीची आगाऊ रक्कम मंजूर करणे.
 5. रोखपाल व इतर शासकीय कर्मचा-यंाकडून जमानत नामा घेणे.
 6. वित्तीय अधिकार प्रदान करणे.
 7. स्थायी अग्रीमाच्या रक्कमांचा आढावा घेणे. ( मुख्य कार्यालय व संस्था )
 8. अल्पसंख्यांक विभागाचे लेखाविषयक कामकाज हाताळणे बाबतची कार्यवाही करणे.
 9. मुख्य कार्यालयासह सर्व संस्थांतील रोखपालांना विशेष वेतन मंजुर करणे.
 10. पी.एल.ए. बाबत सर्व देवाणघेवाण व रोकड वही (कॅशबुक) अद्ययावत ठेवणे.
 11. वर्ग-4 मधील कर्मचायांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबतच्या वार्षिक अहवालाबाबतची कार्यवाही,
 12. नवीन संस्थाना पी.एल.ए. खाते सुरु करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.