Select Language:
Post SSC Diploma Admission 2021-22 Post HSC Diploma Admission 2021-22 Direct Second Year Diploma Admission 2021-22 प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२१-२२ प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान, सरफेस कोटींग तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२१-२२ थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२१-२२

Latest News

More News

Latest Video

Article

Notifications

Date News Download
23/05/2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे
23/05/2022 प्रोग्रमर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची - २०२२
17/05/2022 ग्रन्थपाल जेष्टता सुची
02/03/2022 समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण, शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्या- २०२२. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा गट ब संवर्गातील बदल्या.
24/02/2022 Circular of Seniority Office Superintendent as on 24-02-2022
14/02/2022 Final STAFF Seniority List and on date 01-01-2022
02/02/2022 ग़ट क व ग़ट ड सरकारी कर्मचारी विनंती बदली -एप्रिल मे २०२२ परिपत्रक
28/01/2022 HBA- इच्छा पत्र - Desk 16 Circular
20/01/2022 Temporary Seniority LIST for the Post " Librarian and Programmer
18/01/2022 DTE's Class III/IV Employees Temporary Seniority List Circulars    
11/01/2022 Online classes upto 15.2.2022
03/01/2022 MOTOR CAR / MOTOR CYCLE / COMPUTER ADVANCE OFFICE ORDER        
24/12/2021 शै वर्ष 2021-22 मधील हिवाळी सुटटी बाबत.
17/11/2021 शै व 2022-23 करीताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत
03/11/2021 Corrigendum for Notification :: Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22
01/11/2021 गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून मुदतवाढ परिपत्रक    
29/10/2021 Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22
12/10/2021 Students Transfer UG Program Date Extended upto 18th Oct, 2021
04/10/2021 Students Transfer UG Program Date Extended upto 11th Oct, 2021
22/09/2021 Students Transfer UG Program Date Extended upto 30th September, 2021
22/09/2021 घर बांधणीसाठी व तयार घर खरेदीसाठी अग्रीम मिळणेबाबत...    
20/09/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये शासकीय , अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या / दुसऱ्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल / संस्था बदल करणेबाबत......
20/09/2021 Notification regarding inviting applications for foreign scholarship 2021 -dt 21/09/2021
07/09/2021 मोटारकार-2021 / मोटारसायकल-2021 /संगणक-2021 अग्रीम मिळणेबाबत        
07/09/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत
02/09/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासनाने 1. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणेसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत..... 2. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, तुकडी पुर्ण करणे, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणे, नवीन संस्था सुरुकरणे इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यतादेण्याबाबत...
02/09/2021 Regional class III request transfer dt.30-08-2021
27/08/2021 Student Transfer Circular_2021
26/08/2021 शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत
09/08/2021 Programmer Transfer Office Order
09/08/2021 Steno HG Transfer Order
09/08/2021 Class IV Transfer Order
04/08/2021 Circular of Approval of Pharmacy Course_2021
02/08/2021 Eligibility Criteria (NATA Compulsory)for admission to B.Arch Degree Course 2021-22
12/07/2021 घरबांधणी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत....
23/06/2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत....
05/06/2021 दिनांक ६ जून हा दिवस "शिवस्वराज्य दिन" साजरा करण्याबाबत ....
18/05/2021 मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/अनधिकृत संस्थांमधील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका (Diploma, UG Degree, PG Degree, PG Diploma ) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेणेबाबत.
11/05/2021 प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना - शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे
22/03/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबतची जाहिर सूचना
22/03/2021 Housing Loan Advance Order Desk 16         
22/03/2021 Motor Vehicle Advance Order desk 16
22/03/2021 Computer Advance Order desk 16
22/03/2021 Scooter / Moter cycle Advance Order desk 16    
02/03/2021 Circular for Class II B grade POST - Technical Education Maharashtra State(Transfer)
17/02/2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया
02/02/2021 Transfer Circular desk 12 Dt. 02-02-2021
21/01/2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना
19/01/2021 Artificial Intelligence Day Celebration - One day Training
11/01/2021 शै.वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत..
18/12/2020 Essay Competition on Environment - Last Date 31st Dec 2020
11/12/2020 Vacancy Calculation for Direct Second Year
11/12/2020 Co Ordinator for Competitive Exams
08/12/2020 Merit Cum Means Scholarship (2020-21) Circular
05/12/2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत
04/12/2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत...
03/12/2020 Exam Fee Waive due to KYYAR and MAHA Cyclone
03/12/2020 शै.व.2020-21 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत
09/11/2020 Directorate Circular for Winter Vacation 2020
22/10/2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत..
05/10/2020 " शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत"
29/09/2020 "Implementation of Merit-Cum-Means Scholarship for A.Y. 2020-21"
29/09/2020 "Implementation of Merit-Cum-Means Scholarship for A.Y. 2020-21"
04/09/2020 "Implementation of merit cum means scholarship for A.Y. 2020-21"
04/09/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र, एमबीए / एमएमएस व पीजीडीएम या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्था विलनीकरण इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत"
04/09/2020 "Advisory for Universities and Colleges."
04/09/2020 "AICTE Instruction regarding Fees during Lockdown/Unlock period"
03/09/2020 "विविध तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्था, विदयापीठ संचलीत महाविदयालये/विभाग व विनाअनुदानित संस्थांमधील थेट व्दितीय वर्षाच्या रिक्त जागांबाबत."
02/09/2020 "विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 15.09.2020 पर्यंत मुदतवाढ"
30/08/2020 News Letter Volume No.V Issue II
17/08/2020 "शैक्षणिक वर्ष -2020 -21 पासुन शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्‍त्र अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी व पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्था विलनीकरण करण्यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्यााबाबत..."
17/08/2020 "विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 28.08.2020 पर्यंत मुदतवाढ"
17/08/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत "
10/08/2020 "Class III - State Level Programmer Transfer Office OrderDt. 10/08/2020 "
31/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत दि . ३० जुलै २०२० "
31/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी "
31/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी "
31/07/2020 "लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत "
31/07/2020 "लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत "
28/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम /बदल, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत...... "
27/07/2020 "परिपत्रक : शै.व २०२०-२१ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत...... "
06/07/2020 " शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत दि.०३/०७/२०२०"
11/06/2020 " NEWS LETTER, VOLUME 5, ISSUE I, JAN TO APRIL 2020 "
12/05/2020 " पदवी, पदव्यूत्तर व पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा व वेळापत्रका संदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत HELP LINE नंबर बाबतची माहित "
11/05/2020 "Paper writing Competition : Covid-19 impact on Society, Embedded System, Programmable Logic Controller, Control System, IOT, Artificial Intelligence' by G. P. Mumbai ( Last Date : 14/05/2020) "
11/05/2020 "Online Paper Presentation Competition ElecTech2020' by G. P. Mumbai ( Last Date : 13/05/2020) "
22/04/2020 "Instructions to Institutes/colleges during lockdown 2.0 regarding by AICTE ( Dt. 22.04.2020). "
29/04/2020 "अनधिकृत संस्थे बाबतचा आदेश ."
13/02/2020 "Promotion office orders for class III – Office Suptt./Head clerk/Notting Astt."
13/02/2020 "Regarding Class III State level Post ( Librarian and Programmer) Administrative and Request Transfer"
13/02/2020 "Office Order for the various Class III / IV post Under Directorate for 10-20-30 benefit to staff"
13/02/2020 "Office Order for the Programmer Under Directorate for 10-20-30 benefit"
12/02/2020 "Circular regarding Badli Dhoran Maharashtra Engineering & Administrative Service Group B"
12/02/2020 "आर्थिक वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मध्ये पीएलएतून केलेल्या खर्चाची माहिती सादर करणेबाबत......"
11/02/2020 "Approval Process Notification for A.Y. 2020-21 for UG-PG & Diploma Courses Under Technical Education"
04/02/2020 "Circular letter regarding Medical Bill Advance - Desk 6 "
21/12/2019 "Extension for submission of Admissions details and Processing Fees for the Academic Year 2019-20 date is further extended from 21/12/2019"
17/12/2019 "शै वर्ष 2019-20 मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेशित विदयार्थ्याच्या प्रवेश छाननी/पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रकिया"
13/12/2019 विद्युत क्षेत्रीय कौशल परिषद, नवी दिल्ली यांचे “Power Sector Skill Council – Hiring Electrical Engineering Diploma Holders for the position of Apprenticeship Trainees for Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML)”
07/12/2019 Regarding House Building Motor Car/Motorcycle Advance STAFF AUDIT-Desk16
07/12/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्याबाबत...
03/12/2019 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे “जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2021 करीता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता निवेदन"
29/11/2019 दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतक-यांचे पाल्य असलेल्या विदयार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
21/11/2019 Introduction of New Under Graduate Courses in Emerging Areas of Technology (AICTE)
19/11/2019 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेमार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या Model Curriculum for Diploma Courses in Engineering & Technology बाबत    
Date News Download
21/04/2022 National Conference on Advances in Science, Engineering and Technology for Sustainable Development (NCASETSD-22)
20/04/2022 Startup and Innovation based knowledge series" by Maharashtra State Innovation Society
05/04/2021 Open State-Level essay competition organized on the occasion of 75 years of India's independence - G. P. Hingoli(Mechanical Department)
03/03/2021 “Smart Villages Technology for Sustainable Development” (IC-SVTSD 2021) (07th - 08th October 2021) @ G.P. Sakoli
17/02/2021 Maritime India Summit 2021 या शिखर परिषदेत सहभागी होणेबाबत
Date News Download
02/03/2022 Rural Development Technologies (07th March to 11th March 2022) AT Government Polytechnic, Bramhapuri
27/02/2022 Blockchain- An Emerging Trend in IT industries @G.P.Thane
24/02/2022 FDP Programme "Cyber Security" (Govt.Poly Osmanabad) [7th to 11th Mar 2022]
14/02/2022 Industry 4.0: Current Status and Future Trends” @ G.P. Mumbai (28-02-22 to 04-03-22)
10/02/2022 FDP Enhancing Industry Institute Interaction Online Mode @G.P.Nanded
03/02/2022 State Level Online Technical Quiz Competition @G. P. Ratnagiri
03/02/2022 "Implanting Entrepreneurship Skills in Engineering Diploma Students Through Online Mode" @ Shikshan Maharshi Dadasaheb Rawal Government Polytechnic, Dhule (14th - 18th February 2022)
03/02/2022 "Collaborative & Effective Teaching Learning Process Through Institute-Industry Partnership" @ G.P.Jalgaon ( 21st – 25th February 2022)
01/02/2022 "One WeekOnline FDP on 'Advances in Manufacturing Process & Systems" (AMPS-22) (21-25 Feb., 2022 ) @, Government Polytechnic Nashik
28/01/2022 *Industry 4.0* या विषयावर" Online AICTE - ISTE FDP" @ शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड (21 ते 26 फेब्रुवारी, 2022)
10/01/2022 FDP On OBE and NBA Process in Technical Education
16/12/2021 ATAL FDP on 'Product Design, Development and Manufacturing through a Boot camp' under AICTE Training And Learning (ATAL) Academy"(10-14 January, 2022 )@ COEP, PUNE
02/12/2021 Regional Level Project Competition” On 7 th January 2022
17/11/2021 To celebrate 75th year of Independence “Regional Level Project Competition” On 15th December 2021 @ Government Polytechnic, Karad
02/09/2021 A National Level AICTE- ATAL Academy’s One Week Faculty Development Programme On “Research Methodology and Optimization Techniques” @ G.P. Nashik (13-17 December 21)
17/08/2021 Significance of Biomedical Engineering in Covid-19 (One week Online (20 Sep 2021 to 24 Sep 2021) @ G.P. Miraj
01/07/2021 Yashada Training Centre Pune Order (28-Apr-21 to 08-jun-21)
01/07/2021 Yashada Training Centre Pune Order (07-Jun-21 to 11-jun-21)
01/07/2021 Yashada Training Centre Pune Order (16-Junr-21 to 27-july-21)
01/07/2021 Yashada Training Centre Pune Order (29-Jun-21 to 09-Aug-21)
01/07/2021 Yashada Training Centre Pune Order (21-Jun-21 to 25-jun-21)
13/05/2021 FDP on Programming in Python - 18 to 24 May 2021 - Government Polytechnic Nanded
27/04/2021 One Week AICTE-ISTE Orientation/Refresher Program on “Scope of IOT and its applications in Automotive and Agricultural Industry” from 03 May to 08 may 2021 (Phase-III ) @ Govt. College of Engg. & Research, Avasari Khurd
20/03/2021 One Week AICTE-ISTE Orientation/Refresher Program on “Scope of IOT and its applications in Automotive and Agricultural Industry” 22 Mar to 27 Mar 21 (Phase II ) @ Govt. College of Engg. & Research, Avasari Khurd
01/03/2021 One Week Faculty Development Programme On Research Aspects in Manufacturing Science(RAMS-21)(30th March, 2021 – 3rd April, 2021)
10/02/2021 (PHASE-II :- 22nd - 27th March 2021 & PHASE-III :- 05th - 10th April 2021) One weeks AICTE-ISTE Sponsored Refresher training Program on “NBA Accreditation : Preparation and Evaluation” by Government Polytechnic Thane,Mumbai.
05/02/2021 One week AICTE-ISTE Orientation Refresher / Programme, entitled "Scope of IOT and its applications in Automotive and Agricultural Industry" @ GCOE Avasari
04/02/2021 Online Induction/Refresher Program On “Programming in Python” @ G.P. Nanded(16-22 Feb21)
27/01/2021 Online International Conference on Electrical Systems and Technologies ( TEQIP-Phase III) [19 th 20 th March, 2021]
03/12/2020 AICTE – ISTE Sponsored Induction / Refresher Program (Online) on “Programming in Python " organised by Government Polytechnic, Nanded, Maharashtra during 14th to 19th December, 2020
09/11/2020 One weeks AICTE-ISTE Sponsored Refresher training Program on “NBA Accreditation : Preparation and Evaluation” by Government Polytechnic Thane,Mumbai. during 14th - 19th December 2020
09/10/2020 One Week AICTE ATAL FDP On IoT READY FLUID POWER
11/08/2020 TOT programmes Training of Trainers (TOT) and FIP programmes for Teacher Educators of Higher Education under MMTT Mission (GOI)
06/04/2020 Government Polytechnic, Malvan organizing One Week FDP on "Effective Use of ICT Tools in Teaching Learning Process" (8 June to 12 June 20)
11/12/2019 Training Programmes of Ministry of E & IT Govt of India with Description and Duration, Venue(Dec-19 to Jan 20)
04/01/2019 " NITTTR, Bhopal calendar programme 2019-20 "   
Date News Download
05/05/2022 “Online Technical Project and Paper presentation Competition” On 17th & 18th of May 2022 @ GP Mumbai
05/04/2021 Open State-Level essay competition organized on the occasion of 75 years of India's independence - G. P. Hingoli(Mechanical Department)
09/11/2020 One weeks AICTE-ISTE Sponsored Refresher training Program on “NBA Accreditation : Preparation and Evaluation” by Government Polytechnic Thane,Mumbai. during 14th - 19th December 2020
17/09/2020 International Conference on “Technology for Tribal and Rural Development” (IC-TTRD 2021)(29th - 30th January 2021) at G.P. Sakoli
11/09/2020 Nurturing Innovation and Startup Ecosystem (NICE) Certification Program by i-Hub an initiative of the Education Department, Gujarat Government.
07/07/2020 DTE Approved One Week FDP on Accreditation to Engineering and Professional Ethics"
05/06/2020 One Week FDP on "Effective Use of ICT Tools in Teaching Learning Process"
02/06/2020 One Week Online Faculty Development Program on "Moodle Learning Management System" by G. P. Mumbai.
16/05/2020 A State Level Online Quiz Competition by G.P. Nagpur
12/05/2020 A National Level Online Project Presentation Competition 2020 at Govt. Polytechnic Mumbai ( Last Date : 25/05/2020)
11/05/2020 Online FDP on "Overview of NBA Norms and Preparation for Accreditation" from (18/05/2020 - 22/05/2020) at G.P.Sakoli.
07/02/2020 TEQIP -III sponsored FDP "Recent Advancement in Biomedical Signal and Image Processing" (06/03/2020 - 11/03/2020) at VJTI Mumbai
07/02/2020 TEQIP -III sponsored FDP "Recent Trends in Antenna, RF and Microwave system Design "(20/03/2020 - 25/03/2020) at VJTI Mumbai
31/01/2020 Solid Modeling using CATIA and 3D Printing’ (3rd Feb to 7th Feb 2020) Govt. Polytechnic, Karad
28/01/2020 2nd International Conference on Green Energy for Sustainable Development 2020 on 28-29 Feb 2020 @ Govt.Polytechnic, Nagpur
Date News Download
10/12/2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत....
04/10/2021 वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून नवीन वास्तुकला अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
03/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून संस्था बंद करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत...
11/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021- 2022 पासून रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत...
29/07/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी विनाअनुदानित संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरून शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
06/09/2021 फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची मान्यता मिळणेबाबत.
03/08/2021 फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून औषधनिर्माणशास्त्र पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत प्रवेश क्षमतेनुसार अभ्यासक्रम बंद तथा प्रवेश क्षमता कमी करणेबाबत.
20/10/2021 वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान वास्तूशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
30/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, तुकडी पूर्ण करणे तसेच पीआयओ/ एनआरआय यांच्या नवीन व पूर्वीच्या जागांना मुदतवाढ देणे इ.बाबत शासन मान्यता देण्याबाबत.
30/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून विद्यमान संस्थांमध्ये NSQF अंतर्गत B.Voc. पदवी अभ्यासक्रम सुरु करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ/घट व अभ्यासक्रम बंद करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत.
30/08/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 पासून रत्नदिप कॉलेज ऑफ फार्मसी (बी. फार्मसी) रत्नापूर, ता. जामखेड, जि.अहमदनगर या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता देणेबाबत
25/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलिन करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत....
25/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून राज्यातील विद्यमान कायम विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम विलिन करणे इ.साठी शासन मान्यता देणेबाबत....
25/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित संस्था/ महाविद्यालयाच्या नावामध्ये बदल करणे व विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
25/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून राज्यातील विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र, अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करणे,सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम विलिन करणे इ.साठी शासन मान्यता देणेबाबत....
25/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान कायम विनाअनुदानित तत्वावरील अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या संस्था/महाविद्यालयाच्या नावामध्ये बदल करणे व विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
25/08/2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी विनाअनुदानित संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरून शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
25/08/2021 कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून नवीन वास्तुशास्त्र पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
25/08/2021 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून नवीन संस्था सुरु करणे, राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, तुकडी पूर्ण करणे, प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच पीआयओ/एनआरआय यांच्या नवीन व पूर्वीच्या जागांना मुदतवाढ देणे इ.साठी शासनाची मान्यता देण्याबाबत.
18/06/2021 Diploma Admission Rules 2021-22 Dt.18-06-2021
02/02/2021 दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या पोलिस/ लष्करी दल / निम लष्करी दलातील जवानांच्या पाल्यांना तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संस्थास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर प्राधान्य देणेबाबत.
02/02/2021 राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय/ शासन अनुदानित/ खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायीक तंत्रज्ञान पदविका/ पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्थांचा टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम/ संस्था बंद करण्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संस्थेतील उर्वरीत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अन्य संस्थांत समावेशन करण्याबाबत..
16/12/2020 List of NR-=OCI-PIO Seats for A.Y. 2020-21 for UG- PG Courses as per the AICTE and Govt of Maharashtra Dt. 06-10-2020
16/12/2020 MBA-MMS, MCA, PGDM, Engineering and HMCT Unaided Colleges Approved Courses Dt. 06-10-2020
23/07/2020 पदविका संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी.पदविका आणि पोस्ट एच.एस.सी. औषध निर्माण शास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी आणि थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एस.एस.सी.पदविका अभ्यासक्रमांचे शै. व २०२०-२१ चे प्रवेश नियमातील बदलास मंजुरी
16/03/2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (MBA/MMS) अभ्यासक्रमाच्या अखिल भारतीय उमेदवारी प्रकारामध्ये प्रवेशाकरीता पात्र ठरविण्यात आलेल्या GMAT, MAT, ATMA, व XAT या परीक्षा वगळण्याबाबत दि. 16-03-2020
13/03/2020 महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेच्या कामकाजाकरिता (Maharashtra State Faculty Development Academy) कार्यकारी संचालक व उप संचालक (वित्त) पदाचा कार्यभार सोपविण्याबाबत.. दि. 13-03-2020 माहितीस्त्रव कळविण्यात येत आहे.
24/02/2020 विद्यापीठे आणि उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय संर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्याकरिता विभागांतर्गत कंपनी कायदा, 2013 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Development Academy) स्थापन करणेबाबत..
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-15/07/2019
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-26/06/2019
26/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत
26/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेनुसार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान खाजगी/ अशासकीय अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत सुरु असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यामान पदवी औषधनिर्माणशास्
17/06/2019 Govt. G.R. Dt. 30/05/2019 & Directorate approval letter of COURSE NAME CHANGE UG-PG A.Y. 2019-20 Dt.13/06/2019
14/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट न्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत...
13/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए. इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे याकरीता शासन मान्यता देणेबाबत...
07/06/2019 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची अधिसूचना (शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 साठी तंत्रशिक्षण संचालनालयामधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली)
28/05/2019 Selection of "Scholarship for Higher Education in Foreign Countries for the meritorious students" for the year 2018-19.
17/05/2019 Rules for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20.
02/05/2019 अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देणेबाबत.
20/03/2019 महाडीबीटी पोर्टलवर संस्थांनी नोंदविलेल्या शुल्कामध्ये बदल न करणेबाबत.
13/02/2019 खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत.
07/02/2019 शासन निर्णय - पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संचालक, तंत्रशिक्षण यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत.
11/01/2019 Exam Fee Exemption for Famine affected area under Technical Education courses.
17/11/2018 राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालय अधिपत्याखालील विना अनुदानित /कायम विना अनुदानित पदविका अभ्यासाक्रमाची शुल्क निर्धारन परीक्षा शुल्का नियमक प्रधिकरण ने करणे बाबत
12/11/2018 Regarding Exemption of exam fee of Students Dt. 05/11/2018
03/08/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती गठीत करणेबाबत.
05/07/2018 प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत...
26/06/2018 Regarding approval of the Government for OCI/PIO/FN/NRI etc quota from the academic year 2018-19 in accordance with the approval of the AICTE for professional Degree/Post Degree Course.
04/06/2018 To grant approved to convert diploma institute into degree Institute as per approved given by AICTE in the year 2018-19.
04/06/2018 To grant approved to start New Institutes of Degree /Postgraduate Degree Programs as per approved given by AICTE, New Delhi from the Academic Year 2018-19.
04/06/2018 Regarding approved to New courses / Restoration of intake Capacity / Increase in intake Capacity / Conversion of D. Pharm Institute to B. Pharm Institute /as per approved of AICTE for Academic Year 2018-19.
19/05/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
22/02/2018 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालयातील पीजीडीएम व पीजीडीबीएम या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत करण्याबाबत.
31/01/2018 सन २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुल्क , परीक्षा शुल्क इ. योजनांतर्गत अनुज्ञॆय लाभ अदा करण्याबाबत अवलंबवयाची सुधारीत कार्यपद्धती .
11/01/2018 Mutatakkar Committee and State Backward Commissions to implement the recommendations of the Other Backward Classes submitted to the Government from 1993 to 2000 in their 1 to 7 Reports, Releasing Relevant Module in the Other Backward Classes in Maharashtra.
11/01/2018 Center's center and state sponsored scholarship, tuition fee examination fee etc. Guidelines for depositing 60 percent of the 50 percent of the amount payable for the first half year of the academic year 2017-18 and the allowance for the first 6 months for the benefit of the students in the attached bank account.
06/01/2018 Transfer of the subject matter / matters related to the company to General Administration Department, Maharashtra Knowledge Corporation Limited.
04/01/2018 GR regarding admission to High commissioner ward admission after cut off date Dt. 07/11/2017
01/01/2018 Increase in income Criteria from Rs. 6.00 Lacs to Rs. 8.00 Lacs under Freeship scheme for VJNT, SBC and EBC students studied in unaided and permanently unaided Educational Institution.
01/01/2018 P.L.A. Guidelines G.R. Dt. 01/01/2018
21/12/2017 Regarding increasing the scope of beneficiary for the eligible students of economically weaker sections under the scholarship scheme of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj and the addition of new courses.
21/12/2017 Increasing the scope of beneficiaries and inclusion of new curriculum for the eligible students of economically weaker sections under the Rajshahi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshitra Scholarship scheme.
Date News Download
01/04/2020 THE MAHARASHTRA UNAUTHORIZED INSTITUTIONS AND UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURE, ANIMAL AND FISHERY SCIENCES, HEALTH SCIENCES, HIGHER, TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (PROHIBITION) ACT, 2013.
18/10/2020 Council of pharmacy 1948 Act
18/10/2020 COUNCIL OF ARCHITECTURE 1972 Act
18/10/2020 Council of AICTE Act 1987
18/10/2020 Govt of Maharashtra ARA Act 17 Aug 2015
08/10/2020 Notification regarding the eligibility conditions and requirements for admission of the professional technical courses
08/10/2020 THE MAHARASHTRA PROHIBITION OF RAGGING ACT, 1999 MAHARASHTRA ACT NO. XXXIII OF 1999
09/07/2020 Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission to the Full Time Professional Undergraduate Technical Courses) (Amendment) Rules, 2020 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२०
09/07/2020 Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission to the Full Time Professional Post Graduate Technical Courses) (Amendment) Rules, 2020 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्णवेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२०
12/02/2020 THE FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006
3/07/2019 Amendment in the Maharashtra Reservation ...
08/03/2019 The Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2019 were notified in terms of Section 38 of RPwD Act, 2016 vide G.S.R. 209(E) dated 08.03.2019
29/11/2018 Notification regarding declaration of Pharm-D. (Post Baccalaureate) Course as the Professional Education Dt. 23 October 2018
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६.
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५.
05/07/2018 NOTIFICATION REGARDING CEASE THE DIPLOMA COURSES FROM MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) ACT, 2015.
Date: 05th July 2018.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदविका तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. अधिसूचना दि. ५ जून २०१८ .
19/05/2018 शासन अधिसूचना , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्र. टीईएम - २०१६ / सीआर ४७३ (भाग १ ) / टीई - ४ , दि. २४ एप्रिल २०१७ . अधिसूचना दि. १९ मे २०१८.
06/04/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
15/01/2018 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016
22/12/2017 The Maharashtra Public Records Act, 2005
20/12/2017 THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.
20/12/2017 Maharashtra State Reservation Act 2006
20/12/2017 Maharashtra Public Universities Act 2016
19/04/2017 Notification for Commencement of the RPwD Act, 2016
27/12/2016 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016.
17/08/2015 MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2015.
11/02/2014 The Maharashtra Universities Act, 1994
11/02/2014 Dr.Babasaheb Ambedkar Technological University Act, 1989
11/02/2014 The Maharashtra Educational Institutional Act.1987 ( Probation of Capitation fees)
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image