Select Language:
Post SSC Diploma Admission 2019-20 Post HSC Diploma Admission 2019-20 Direct Second Year Diploma Admission 2019-20

Photo Gallery

Notifications

Date News Download
26/12/2019 "घरबांधणी अग्रीम आदेश (24/12/2019)"
21/12/2019 "Extension for submission of Admissions details and Processing Fees for the Academic Year 2019-20 date is further extended from 21/12/2019"
19/12/2019 "Motor Car & Computer Advance Order - Desk 16"
17/12/2019 "शै वर्ष 2019-20 मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेशित विदयार्थ्याच्या प्रवेश छाननी/पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रकिया"
13/12/2019 विद्युत क्षेत्रीय कौशल परिषद, नवी दिल्ली यांचे “Power Sector Skill Council – Hiring Electrical Engineering Diploma Holders for the position of Apprenticeship Trainees for Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML)”
07/12/2019 Regarding House Building Motor Car/Motorcycle Advance STAFF AUDIT-Desk16
07/12/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्याबाबत...
03/12/2019 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे “जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2021 करीता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता निवेदन"
29/11/2019 दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतक-यांचे पाल्य असलेल्या विदयार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
21/11/2019 Introduction of New Under Graduate Courses in Emerging Areas of Technology (AICTE)
19/11/2019 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेमार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या Model Curriculum for Diploma Courses in Engineering & Technology बाबत    
15/11/2019 छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे यांचे “सारथी मार्फत चालवण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाबाबत
07/11/2019 Initiative for Innovative ideas for R&D projects on RE based technologies Dt. 16/10/2019
07/10/2019 Winter Vacation 2019
01/10/2019 Annual Plan 2019-20 - Desk - 09
11/09/2019 Intellectual Property Talent Search Examination 2019-20 from AICTE
26/08/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मधील खालील अभ्यासक्रमांची Cut-Off Date for all types of Admission for the Academic year 2019-20 and Last date of uploading the data ( details of Admitted Candidates) करीता मुदतवाढ केल्याबाबत.
23/08/2019 PRT & Supervisory 2019 Result (Class III)
14/08/2019 Budget Estimate 2020-21 and Revised Budget 2019-20 (Commited Expenditure)    
13/08/2019 Reminder Letter To Concern Institute Regarding Filling of Registration Form on NSP Portal-2019-20
09/08/2019 Students Solar Ambassador Workshop on 2nd October 2019
02/08/2019 Registration central govt. scholarship under NSP Portal
24/07/2019 Principal Vacancy Advt. @ Acharya Shrimannarayan Polytechnic(Aided), Wardha
22/07/2019 Initative for innovative ideas for R&D projects on RE based technologies
20/07/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करीता एन.सी.सी. कोट्यांतर्गत पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एन.सी.सी. प्रवेशाच्या फेरीसाठी उमेदवारांनी हजर राहण्याबाबत...
20/07/2019 शै.वर्ष 2019-20 मधील पदविका तसेच व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत.
20/07/2019 Motor Cycle Advance Office Order Dt. 19-07-2019    
15/07/2019 ARC केंद्रांचे बँक तपशील उपलब्ध करुन देणबाबत        
3/07/2019 Transfer Circular for Un-Aided UG Courses for Technical Education Dt.1st July 2019
3/07/2019 Transfer Circular for Govt and Aided UG Courses for Technical Education Dt.1st July 2019
30/06/2019 A.Y.2019-20 Confirm Information Diploma POST SSC Diploma / POST HSC Diploma
29/06/2019 शैक्षणिक वर्ष2019-20मध्ये प्रथम वर्ष औषधनिर्माण शास्त्र पदविका अभ्यासक्रमात मंजुर प्रवेश केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रीयेत समावेश करणेबाबत
28/06/2019 Circular to Institutes for update the information    
27/06/2019 Extension Period for Caste Validity (Technical Education Courses) Dt./27-06-2019
27/06/2019 "DTE's Telephone Extension Number Serial Numbers Series change for Land Line"
24/06/2019 "शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल त्याच स्वायत्त संस्थेत करण्याबाबत"
21/06/2019 " Foreign Scholarship Advertisement - Application started from 22/06/2019"
21/06/2019 " Circular regarding NOT to take admission in BOGUS institute Diploma / UG / PG"
21/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेनुसार राज्यातील विद्यमान खाजगी/ अशासकीय अभियांत्रिी/ औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत सुरु असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यामान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, पुर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमत
21/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत
21/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र/ अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थेस अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता कमी करुन मुदतवाढ देणे, विद्यामान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थेस अभ्यासक्रम बंद करुन मुदतवाढ देणे इ. साठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत.
20/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्‍याबाबत
20/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये शासकीय व शासन अनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंर संस्था बदल करण्‍याबाबत
17/06/2019 Govt. G.R. Dt. 30/05/2019 & Directorate approval letter of COURSE NAME CHANGE UG-PG A.Y. 2019-20 Dt.13/06/2019
14/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट न्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत...
13/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए. इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे याकरीता शासन मान्यता देणेबाबत...
13/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अ. भा. तं. प., नवी दिल्ली यांचया मान्यतेनुसार नवीन संस्था संचालनालयाची मान्यता देणे
11/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अ. भा. तं. प., नवी दिल्ली यांचया मान्यतेनुसार राज्यात सुरु असलेल्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम/प्रवेशक्षमता बदल, इ. संचालनालयाची मान्यता देणे
11/06/2019 Extension of Date -- DBT Portal ( A.Y. 2018-19 )
04/06/2019 Circular regarding PCI approval for 2019-20 (POST HSC Diploma)
29/05/2019 Transfer Orders 2019 (Class III )
24/05/2019 ARA Circular (22 Apr 2019) EXTENSION FOR COLLEGE/INSTITUTE/COURSE REGISTRATION PROCESS FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20 UPTO 31/05/2019
14/05/2019 Admission Notice for Document required for Diploma Admission 2019-20
13/05/2019 Appointment of institutions as Facilitation Centers (FC) for POST SSC/HSC & DSD Diploma admission AY 2019-20        
10/05/2019 Office order for MHS-4
23/04/2019 DESK 16 -विभागीय सेवाप्रवेशोत्तर आणि पर्यवेक्षकीय प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांची यादी            
20/04/2019 ARA Circular(18 Apr 2019)Registration of Private Un-Aided Professional Educational Institutions for Admissions 2019-20
11/04/2019 State Cet Cell Circular - Regarding FC & ARC Remuneration 2018-19
08/04/2019 Summer Vacation 2019
31/03/2019 Desk 16 - House Building Advance order - 2018-19
30/03/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था बंद करणे करीता शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत...
30/03/2019 Desk 16 - Moter Cycle / Motor Car / Computer Advance Order 18-19            
29/03/2019 ARA Circular - Registration Process for Admission Part A Dt.19/03/2019
29/03/2019 ARA Circular - Registration Process for Admission Part B Dt.19/03/2019
20/03/2019 महाडीबीटी पोर्टलवर संस्थांनी नोंदविलेल्या शुल्कामध्ये बदल न करणेबाबत.
20/03/2019 Desk 10 Circular NOC from institute "Approval Process"
20/03/2019 ITIs in spare capacity by polytechnics approved by AICTE
14/03/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करीता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरीता नोंदणी प्रक्रियेबाबत...
13/03/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या साईट/ लोकेशन मध्ये बदल करणे, विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था बंद करणे, , पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, इ. करीता शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत
05/03/2019 Programmer/Librarian POST Eligible candidate LIST for Transfer 2019
02/03/2019 Office order for ID - 44 - Academic Writing , NITTTR, Bhopal.
01/03/2019 Circular for not to take Admission to BOGUS institutes Dt.16/02/19
27/02/2019 Corrigendum of Date Correction for Circular Dt. 22-02-2019
27/02/2019 Advertisement for the post of Principal @ SBM Polytechnic, Vile Parle(E), Mumbai-56
25/02/2019 Approval of Courses A.Y. 2019-20 Dt.22-02-2019
22/02/2019 "SHREYAS Degree Apprenticeship Programme" Launch of Portal on 27th Feb in Delhi
12/02/2019 " Transfer Circular - Group - B - Samupadesh Dhoran " Dt.12-02-19
12/02/2019 FACULTY RECRUITMENT ADVERTISEMENT @ SGGSIET, Nanded (Last Date 16.03.2019)
01/02/2019 AICTE Extension up to 13/02/2019 Circular Dt.01/02/2019
29/01/2019 ARA Circular - Jan 29, 2019 FINAL EXTENSION FOR REGISTRATION AND DOCUMENT VERIFICATION PROCESS FOR ACADEMIC YEAR 2018-19
01/01/2019 Promotion office order of staff ( Group C and D)
01/01/2019 Office Order regarding CAS for Professor Dt. 31/12/2018
28/12/2018 Approval from Directorate to B. Vocational Degree Courses in Existing Institutes( under NSFQ) as per AICTE and Govt of Maharashtra From A.Y. 2018-19
21/12/2018 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विविध पदवीका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी अभिप्राय देणेबाबत…
21/12/2018 House Building Advance Order 2018-19.
20/12/2018 Circular regarding exclusion of Diploma Pharmacy Institutes from Admission process 2019-20 for non submission of PCI Affiliation .
19/12/2018 Circular regarding transfer of Employes ( Dt. 19.12.2018)
19/12/2018 Office order for IP-8
30/11/2018 Circular Regarding pre-mature FD Dt.29/11/2018
12/11/2018 राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमधील विध्यार्थी, शिक्षक व संबंधीताकरिता संस्थामध्ये ऑनलाईन तक्रार निवारण कार्यप्रणाली उपलब्ध करून देणे बाबत
01/11/2018 Date Extended for Institute Registration on ARA portal
31/10/2018 Admission 2018-19 Verifications through Online upload Certificates / Documents cut off date.06/11/2018
30/10/2018 Seniority List for Various posts under Directorate of Tech.Education Dt. 29/10/2018
30/10/2018 Office Superindent Seniority List Dt.29/10/2018
24/10/2018 Circular - State CET Cell
23/10/2018 Filling up the Post of Director, Punjab Engineering Collage, Chandigarh
11/10/2018 Winter Vacation year 2018-19 letter dated 11.10.2018
11/10/2018 Sr.Scale / Selection Grade & Assistant Professor Order Dt.11/10/2018
19/09/2018 Circular State CET Cell, Mumbai Dt. 18/09/2018 Regarding Institute Registration Before 30th Sept 2018.
17/09/2018 Computer / Motor Cycle / CAR Advance loan Orders from Desk 16 Dt. 15/09/2018
07/09/2018 Seniority List for Office Supdtt. (Maharashtra Cadre)
07/09/2018 Seniority List for Various Post Under DTE. (Mumbai Cadre)
06/09/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे , प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया....
31/08/2018 Circular regarding Caste Validity and NCL Certificate....
29/08/2018 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था / अभ्यासक्रम टप्प्या-टप्प्याने बंद करण्यास (Progressive Closure) दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत....
24/08/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मधील व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेशित उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र Uplaod करण्याबाबत.
23/08/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची माहिती संकेतस्थळावर अद्धयावत करण्याची तसेच प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने इतर बाबींबाबत....
16/08/2018 सन २०१९-२० अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ सुधारित अंदाज (अनिवार्य खर्च ) प्रस्ताव पाठविणेबाबत....
14/08/2018 Circular regarding Extension of Cut Off Date and revised date of submission of Caste/Tribe Validity Certificate & Non Creamy Layer Certificate
06/08/2018 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकांप्रमाणे निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत....
01/08/2018 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थास्तरीय व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहणा-या जागांवर प्रवेश करण्यासंदर्भात सूचना
31/07/2018 "युवा माहितीदूत" उपक्रम राबवण्याबाबत ....
25/07/2018 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ महा डीबीटी पोर्टल मधून काढण्याबाबत .
23/07/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून औषधनिर्माणशास्त्र हा पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी / सुरु असलेल्या ज्या संस्थांनी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांचे मान्यता प्रमाणपत्र किंवा मान्यता नसलेल्या संस्थांनी सदर मान्यता 6 महिन्याच्या कालावधीत सादर करणेबाबतचे हमीपत्र सादर न केलेल्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष 2018-19 चे प्रवेश प्रक्रीयेतून वगळणेबाबत....
16/07/2018 थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या उपलब्ध जागा कळविण्याबाबत....
16/07/2018 Central Sector Interest Subsidy Scheme 2009.
13/07/2018 प्रसिद्धीपत्रक - प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम, थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. पदविका अभ्यासक्रमांबाबत.
13/07/2018 प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम, थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याची तारीख वाढविणेबाबत.
12/07/2018 परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्या संबंधातील पावती सादर करून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता तसेच आवश्यकतेनुसार नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र विहित मुदतीत प्राप्त करून सादर करणे बाबत.
11/07/2018 ADHOC FEES for newly started Colleges / Institutes for A.Y. 2018-19.
07/07/2018 Office Order - ARC for First Year & Direct Second Year of Post HSC Diploma in Pharmacy, SCT & HMCT A. Y. 2018-19.
07/07/2018 Office Order - ARC for First Year & Direct Second Year of Post SSC Diploma in Engineering & Technology A. Y. 2018-19.
06/07/2018 सूचना - प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत.
29/06/2018 शुद्धीपत्रक - पदविका/पदवी/ पदव्युत्तर पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थेत पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे अथवा उलट करणे, सुरु असलेल्या पदविका / पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे, विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका / पदवी अभ्याशसक्रमाच्या मान्यतेस मुदतवाढ यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया , नवी दिल्ली यांची मान्यतेबाबत.
29/06/2018 Programmer Transfers Office Order Dt.28/06/2018.
29/06/2018 Librarian Transfers Office Order Dt.28/06/2018.
28/06/2018 Office Order Admission Reporting Centre (ARC) for B.Pharmacy / Pharm.D Admission A. Y. 2018-19.
28/06/2018 Office Order Admission Reporting Centre (ARC) for B.E. / B.Tech Admission A. Y. 2018-19.
27/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात व्यावसायिक पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान संस्थेत सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे तसेच व्दितीय पाळीत सुरु असलेल्या व्यावसायिक अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांचे प्रथम पाळीत रुपांतर करणे इ. यास अखिल भारतीय -तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व शासन यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालनालयाची मान्यता देणेबाबत.
25/06/2018 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन )(सुधारणा ) अध्यादेश , २०१८ .
23/06/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता पदविका अभ्यासक्रमाच्या सर्व संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे संलग्नीकरण घेणेबाबत.
23/06/2018 पदविका/पदवी/ पदव्युत्तर पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थेत पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे अथवा उलट करणे, सुरु असलेल्या पदविका / पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे, विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका / पदवी अभ्याशसक्रमाच्या मान्यतेस मुदतवाढ यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया , नवी दिल्ली यांची मान्यतेबाबत.
21/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८ -१९ मध्ये शासकीय व शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र व एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षांनतर पाठ्यक्रम बदल तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
21/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८ -१९ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र व एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षांनतर पाठ्यक्रम बदल तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
20/06/2018 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ५० टक्के शुल्काची रक्कम न घेणेबाबत ....
19/06/2018 शै.व. २०१८ -१९ मध्ये विनाअनुदानित पदवी (अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / वास्तूशास्त्र / एचएमसीटी) अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था व शाखा बदलाबाबत .
19/06/2018 शै.व. २०१८ -१९ मध्ये शासकीय व शासकीय अनुदानित पदवी (अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / वास्तूशास्त्र) अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था व शाखा बदलाबाबत .
13/06/2018 विशेष चौकशी पथकाने कारवाईसाठी शिफारस केलेल्या दोषी संस्थांना "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना " व "डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना" या योजनेतून वगळण्याबाबत .
08/06/2018 Circular for New Diploma Institutes / Variation in Intake A.Y. 2018-19.
06/06/2018 Circular for New Institutes Dt. 06/06/2018
06/06/2018 Circular for Variation in Institutes Dt. 06/06/2018.
06/06/2018 CAS Order Diploma Dt.06/06/2018.
04/06/2018 Appointment of Institutions as Facilitation Centers for First Year Engineering Degree Courses for AY 2018-19.
04/06/2018 Appointment of Institutions as Facilitation Centers for MBA/MMS Courses for AY 2018-19.
04/06/2018 Appointment of Institutions as Facilitation Centers for MCA Courses for AY 2018-19.
31/05/2018 Librarian Transfers Office Order
31/05/2018 Programmer Transfers Office Order
08/05/2018 Circular regarding Second shift Diploma Remuneration Dt. 9 May 2018.
05/05/2018 Web Notification - for updation of Aadhaar details 2017-18.
08/05/2018 Senior Scale & Selection Grade Order Dt. 8 May 2018.
05/05/2018 Web Notification - for updation of Aadhaar details 2017-18.
03/05/2018 गट क व ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहे एप्रिल -मे २०१८ मध्ये प्रस्तावित नियतकालीक बदल्यांबाबत .
27/04/2018 Circular PLA/IRG Approval to Expenses (Vikas Nidhi) Dt.25/04/2018.
23/04/2018 Promotion of Digital Payment in Technical Institutions Dt.23/04/2018.
23/04/2018 Desk - 9 Plan Grant Distribution Order 2018-19 Dt 23/04/2018.
18/04/2018 समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण १८ एप्रिल २०१८ .
17/04/2018 Office Suptt. Final Seniority List Dt.10/04/2018 (Mumbai).
17/04/2018 Head Clerk Temporary Seniority List Dt.10/04/2018 (Mumbai).
16/04/2018 List of Candidates Shortlisted for Interview for the post of Director, SGGS IET Nanded.
13/04/2018 Core Advisory Committee for Quality Improvement of Technical Education in the State.
11/04/2018 Counselling Webinar " MHT-CET 2018 & Opportunities in Engineering , Pharmacy & Agriculture Education (21-04-2018).
09/04/2018 Circular for Summer Vacation A.Y. 2017-18.
03/04/2018 FC remuneration for academic year 2017-18.
03/04/2018 ARC remuneration for academic year 2017-18.
31/03/2018 Desk 16- Motor Cycle Advance Order.
31/03/2018 Desk 16 - Motor Car Advance Order.
31/03/2018 Desk 16 - Computer Advance Office Order.
31/03/2018 Desk 16 - House Building Advance Office Order.
31/03/2018 Desk 16 - W9-7610 - Advance Govt.Staff - Letter 23 Mar 18.
27/03/2018 Recruitment for the post of "Principal" @ Vidharbha Youth Welfare Soc., Institute of Diploma in Pharmacy, Wardha.
26/03/2018 Notification of Vacancy for the Post of Diploma Trainee @ POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
16/03/2018 प्रवेश शुल्काची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांना अदा करणेबाबत.
08/03/2018 DTE-Desk 16 Calling Letter of Acceptance for Temporary House Building Advance list Dt.08/03/2018
08/03/2018 Circular NOC for Diploma Proposal of Start Diploma Pharmacy in Degree Pharmacy, Convert Second Shift in First Shift, Change of Site, Closure of Course etc.
06/03/2018 Circular about Prevention to Students from Suicide 05/03/2018.
16/02/2018 तंत्रशिक्षनातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनांकरिता अर्ज : २०१७ - १८
08/02/2018 Course Approval Notice Hearing Schedule A.Y. 2018-19.
08/02/2018 राज्यातील व्यावसायीक विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबत
07/02/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत.
05/02/2018 राज्यातील विनाअनुदानित संस्थेमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याबाबत प्राप्त होणा-या तक्रारीबाबत.
02/02/2018 Letter regarding bank details for paying honorarium amount 2015-16.
02/02/2018 Letter regarding bank details for paying category conversion amount 2015-16.
01/02/2018 AICTE - Opportunity to run entrepreneurial Degree/ Diploma Programme.
31/01/2018 Extension of Date for Approval of Course.
31/01/2018 Permission to B.pharmacy institute to use Spirit / Alcohol in LAB.
31/01/2018 Correspondence with Regional office /DTE Institute should mention Dte Code along with Letter.
31/01/2018 Representative from DTE in Selection Procedure of Institute for Teaching Faculty.
31/01/2018 As per AICTE Norms - Regional Division Representative appointment ( Expert Technician/Industrialist/ Teaching Expert) on Panel of Institute.
31/01/2018 Circular about cancellation of hearing schedule 01/02/2018.
25/01/2018 Desk2 - Circular of Hearing for Institute regarding Course approval/New Institute etc
24/01/2018 Circular about new DTE Web Portal Dt. 24/01/2018
19/01/2018 Web Circular - All India Survey on Higher Education (AISHE) for Stand alone institutes
15/01/2018 Nomination for Jamananal Bajaj Foundation Award 2018
09/01/2018 Circular PLA guidelines from Desk14
01/01/2018 Corrigendum for Advance Office Order No. 170 & 171 (desk16)
28/12/2017 DTE Under Staff HBA Order Dt. 28/12/2017
28/12/2017 Circular Seat Acceptance Fee 2017-18 (Bank Details of Candidates)
Date News Download
11/12/2019 "Technology for Tribal and Rural Development" [TTRD2020]
Two days National Conference(29-30 Jan 20) @ GP, Sakoli (In Association with STRC, BRTC, GCOEN and CSV)
16/05/2019 Workshop/Seminar by DTE in School for A.Y. 2019-20
07/03/2019 "Equity Achievements & Challenges in India" Two days National Conference(15-16 Mar 19) @ COEP, Pune (Organised by NPIU & SPIU)"
12/02/2019 "Innovative Practices in Industry to meet Recent Global Challenges @ GCOE, Nagpur “ 25th Feb 2019 to 1st March 2019
18/01/2019 IEI-MSC - Two Day workshop on "3D Simplified mathematics" on 19 and 20 th jan 2019.
14/12/2018 ICGESD-19 an International Conference is to be organised at Government Polytechnic, Nagpur (Autonomous Institute), jointly by GP Nagpur and MSBTE, Mumbai, on 26th and 27th Feb 2019     
07/12/2018 3rd Annual National Teachers' Congress scheduled on January 4, 5 & 6, 2019 at MIT World Peace University, Pune     
03/11/2018 One week faculty program at Adani electricity on 3rd to 7th Dec. 2018 along with Information Broucher
31/07/2018 2nd National Innovation Talent Contest for Polytechnics, 23-24 February 2019, NITTTR, Kolkata
05/02/2018 One day State Level Workshop on " Enhancing Quality of Technical Education : Issues and Challenges" @ Thakur College of Engineering & Technology, Kandivali, Mumbai (21st Feb 18)
02/02/2018 Magnetic Maharashtra Convergence Summit (Feb 2018)
02/01/2018 47 th Annual National Convention of ISTE-Invitation
Date News Download
11/12/2019 Training Programmes of Ministry of E & IT Govt of India with Description and Duration, Venue(Dec-19 to Jan 20)
18/06/2019 Inducation Phase - II (IP-13) [24 jun to 5 july 19]
13/06/2019 Soft Skill for Professional Excellence (17-21 Jun 19) @ Walnchand COE, Sangli
13/06/2019 AICTE sponsored 1 week STTP on “Empowering Innovation with 3D Printing”(EI-3DP)( 1st to 6th July 19) @ GP Nagpur"
07/06/2019 Work Ethics, Motivation and Development" (10-15 Jun 19)
07/06/2019 Core Java Programming ( CA-3)  
06/06/2019 Induction Programme Phase - I During 10 June to 21 June, (Additional List)
27/05/2019 Induction Phase I (IP-20)
27/05/2019 Inducation Phase - I [ MH 05]
07/05/2019 "One week FDP on "Machine Learning and Artificial intelligence " under TEQIP III, in Government College of Engineering, Karad, during 10th to 14th June 2019"
30/04/2019 Training on "e -Governance Process Re-engineering" at Yashada Pune - office order
18/03/2019 e-Governance for Institutional Development Workshop Office order and Candidate list  
01/02/2019 NITTTR Training Programme Environmental Pollution and Prevention (ITEC)(04-15 feb 19) @ Bhopal
04/01/2019 " NITTTR, Bhopal calendar programme 2019-20 "   
Date News Download
15/01/2020 "One week Training Programme on “INTERNET OF THINGS” (3 rd to 7 th February 2020) @ PURANMAL LAHOTI GOVERNMENT POLYTECHNIC, LATUR"
13/01/2020 "Government College of Pharmacy, Amravati(20-24 Jan 2020) Training program for Pharmacy Teachers, on “Artificial Intelligence in Healthcare: Opportunities and Challenges"
02/01/2020 "ENERGY MANAGEMENT, ENERGY AUDIT AND ITS CONSERVATION" @ G.P. Arvi(13-17 Jan 2020)
12/12/2019 One week FDP on “ Engineering Optimization- Theory & Practice ” (6th -0th Jan20) @ GCOE,Chandrapur
07/12/2019 "‘Industrial Hydraulic, Pneumatic, Mechatronics and Digital Manufacturing” (06-10 Jan 2020) @ G.P. Hingoli
07/12/2019 "Security & Privacy in IoT" (16-20 Dec 19) @ GCOE,Chandrapur
03/12/2019 "Stepping stone to Startup India”(16 to 20 Dec2019) @ G.P. Ratnagiri
25/11/2019 ‘Solid Modeling using CATIA and 3D Printing’ (16th -20th De19) @ G.P. Karad
19/11/2019 "(FDT) Solid Modeling and Additive Manufacturing" @ G.P. Nanded (16-20 Dec19)
16/11/2019 One week FDP on "Bioinspired Algorithms in Engineering Optimization " under TEQIP III, @ GCOE, Karad, (16th to 20th Dec19)
14/11/2019 “Advances and Practices in Power Generation Systems”( Dec 9-13, 2019) @, GCOE Karad
14/11/2019 “Synergogy: An Innovative Model for Knowledge Creation” @ GCOE, Karad (2nd to 6th Dec 19)
06/11/2019 “Quality Improvement and Industry Coordination” @ G.P. Mumbai(16.12.2019 to 21.12.2019)
25/10/2019 “Recent Trends in Advanced Materials for Engineering & Technology” @ GCOE, Karad (11-15 Nov 19)
17/10/2019 Recent Trends in VLSI Technology and Digital ASIC design using CMOS EDA Tool @ GCOE, Karad
13/06/2019 AICTE sponsored 1 week STTP on “Empowering Innovation with 3D Printing”(EI-3DP)( 1st to 6th July 19) @ GP Nagpur"
11/03/2019 Training Program on “Current Trends in Technology and Entrepreneurship” Sponsored by DTE Organised by Government Polytechnic Malvan 18th to 22nd Mar 2019
20/02/2019 AICTE Sponsored QIP Short Term Course on"Additive Manufacturing Technology and its Applications" organized by Govt. College of Engineering, Amravati from 25 - 30 March 2019
13/02/2019 DTE sponsored one week training program organized by Govt. College of Ratnagiri during 18th Feb 2019 to 22 Feb 2019.
13/02/2019 DTE sponsored FDP on “Role of Industry-Institute Interaction to Enhance Technical Education and Entrepreneurship” During 19/02/2019 to 23/02/2019 at Government College of Engineering, Amravati.
12/02/2019 "Innovative Practices in Industry to meet Recent Global Challenges @ GCOE, Nagpur “ 25th Feb 2019 to 1st March 2019
11/02/2019 “Role of Industry-Institute Interaction to Enhance Technical Education and Entrepreneurship” During 19-23 Feb 2019 at GCOE, Amravati
11/02/2019 STE Student Chapter (MH-251), State Level Technical Paper Presentation Competition on 02/03/2019 @ Government Polytechnic Gondia
07/02/2019 Short Term Course on Advances in Manufacturing and Industry 4.0 at Government College of Engineering, Amravati ( February 22 - 27, 2019).
28/01/2019 AICTE SPONSORED Quality Improvement Short Term Cours On Recent Advances in Structural Dynamics 18th February to 23rd February 2019 @ Govt College of Engg, Amravati
28/01/2019 AICTE SPONSORED Quality Improvement Short Term Course On “Recent Advances in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering” (25th February to 2nd March 2019) @ Govt College of Engg, Amravati
23/01/2019 One week DTE sponsored FDP on " Embedded System for Robotics" from (11- 15 Feb 2019.) @ G.P. Mumbai
21/01/2019 Trends in Engineering Contributing Towards Pharmaceutical Research and Development (28th Jan. – 1st Feb. 2019) GCOP, Amravati
21/01/2019 Rooftop solar Grid Engineering, (21-31 Jan 19)GCOE,, Nagpur
21/01/2019 One-week Faculty Development Program on “Improvement of Technical Education System and Industry Institute Interaction” (21-25 Jan 19) GCOE, Jalgaon.
21/01/2019 SOFTWARE BASED APPROACHES FOR RATIONAL DRUG DISCOVERY and DEVELOPMENT in PHARMACEUTICALS RESEARCH, GCOP, Ratnagiri
21/01/2019 Quality Assurance through Accreditation (4th - 8th Feb 19) G.P.Karad
21/01/2019 Developing Basic Competencies in Laboratory” Management under TEQIP III (4th to 8th Mar 19) GCOE, Karad
10/01/2019 One Week Faculty Training Programme on Open Source Technology 4th Feb 2019 to 8th Feb 2019 @ Puranmal Lahoti Govt.Polytechnic, Latur
10/01/2019 FTTP “Quality Assurance Through Accreditation” 4th to 8th February 2019 @ G.P. Karad
09/01/2019 One Week Faculty Development Program On Noise, Vibration and Harshness (NVH) During 04th – 08th February 2019 GCOE Avasari Khurd   
09/01/2019 Development Program On IOT READY FLUID POWER During 5 th–9 th March 2019 GCOE Avasari Khurd   
09/01/2019 DTE Sponsored One Week FDP on "Advances in Internet of Things" During 28/01/2019 – 01/02/2019   
09/01/2019 National Level Technical Festival 'PRAJWALAN' @ Government college of Engineering, Amravati     
08/01/2019 AICTE SPONSORED QIP SHORT TERM INTERDISCIPLINARY COURSE ON "MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS" [January 21-25, 2019] (One Week)   
08/01/2019 Training Program on Research Methodology @ GP ARVI (21-25 Jan 19)
06/01/2019 AICTE -- ISTE Refresher Program on Advancements in Water Resources Optimization and Water Use Efficiency Techniques (4-9th Feb 2019) @, GCOE Amravati   
06/01/2019 ONe Week STTP " Development & Challenges in Pharmaceutical Academic Entrepreneurship Opportunities" (14-18 Jan 19) @ Govt. College of Pharmacy, Amravati   
04/01/2019 "Bridging the Gap between Industry Expectations & Academia through Curriculum Design, Lab Experiences & Vocational Training"@ G.P.Aurangabad (21st-25th Jan 19)   
01/01/2019 MH-36 Academic Audit   
01/01/2019 IP18 Inducation Programme Phase II   
01/01/2019 DAS-5 Simulation of Phy Experiments with Sci. Lab   
01/01/2019 EE-16 Embedded System   
01/01/2019 One Week FDP on "Advances in Internet of Things" During 24th – 28th Dec. 2018 is rescheduled and the new date is 28/01/2019 – 01/02/2019 @ GCOERA Avasari Khurd   
01/01/2019 DTE sponsored One week Training FDP program at G. P. Nanded Dt. 21 to 25 jan 2019
Date News Download
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-15/07/2019
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-26/06/2019
26/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत
26/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेनुसार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान खाजगी/ अशासकीय अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत सुरु असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यामान पदवी औषधनिर्माणशास्
17/06/2019 Govt. G.R. Dt. 30/05/2019 & Directorate approval letter of COURSE NAME CHANGE UG-PG A.Y. 2019-20 Dt.13/06/2019
14/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट न्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत...
13/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए. इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे याकरीता शासन मान्यता देणेबाबत...
07/06/2019 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची अधिसूचना (शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 साठी तंत्रशिक्षण संचालनालयामधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली)
28/05/2019 Selection of "Scholarship for Higher Education in Foreign Countries for the meritorious students" for the year 2018-19.
17/05/2019 Rules for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20.
02/05/2019 अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देणेबाबत.
20/03/2019 महाडीबीटी पोर्टलवर संस्थांनी नोंदविलेल्या शुल्कामध्ये बदल न करणेबाबत.
13/02/2019 खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत.
07/02/2019 शासन निर्णय - पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संचालक, तंत्रशिक्षण यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत.
11/01/2019 Exam Fee Exemption for Famine affected area under Technical Education courses.
17/11/2018 राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालय अधिपत्याखालील विना अनुदानित /कायम विना अनुदानित पदविका अभ्यासाक्रमाची शुल्क निर्धारन परीक्षा शुल्का नियमक प्रधिकरण ने करणे बाबत
12/11/2018 Regarding Exemption of exam fee of Students Dt. 05/11/2018
03/08/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती गठीत करणेबाबत.
05/07/2018 प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत...
26/06/2018 Regarding approval of the Government for OCI/PIO/FN/NRI etc quota from the academic year 2018-19 in accordance with the approval of the AICTE for professional Degree/Post Degree Course.
04/06/2018 To grant approved to convert diploma institute into degree Institute as per approved given by AICTE in the year 2018-19.
04/06/2018 To grant approved to start New Institutes of Degree /Postgraduate Degree Programs as per approved given by AICTE, New Delhi from the Academic Year 2018-19.
04/06/2018 Regarding approved to New courses / Restoration of intake Capacity / Increase in intake Capacity / Conversion of D. Pharm Institute to B. Pharm Institute /as per approved of AICTE for Academic Year 2018-19.
19/05/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
22/02/2018 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालयातील पीजीडीएम व पीजीडीबीएम या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत करण्याबाबत.
31/01/2018 सन २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुल्क , परीक्षा शुल्क इ. योजनांतर्गत अनुज्ञॆय लाभ अदा करण्याबाबत अवलंबवयाची सुधारीत कार्यपद्धती .
11/01/2018 Mutatakkar Committee and State Backward Commissions to implement the recommendations of the Other Backward Classes submitted to the Government from 1993 to 2000 in their 1 to 7 Reports, Releasing Relevant Module in the Other Backward Classes in Maharashtra.
11/01/2018 Center's center and state sponsored scholarship, tuition fee examination fee etc. Guidelines for depositing 60 percent of the 50 percent of the amount payable for the first half year of the academic year 2017-18 and the allowance for the first 6 months for the benefit of the students in the attached bank account.
06/01/2018 Transfer of the subject matter / matters related to the company to General Administration Department, Maharashtra Knowledge Corporation Limited.
04/01/2018 GR regarding admission to High commissioner ward admission after cut off date Dt. 07/11/2017
01/01/2018 Increase in income Criteria from Rs. 6.00 Lacs to Rs. 8.00 Lacs under Freeship scheme for VJNT, SBC and EBC students studied in unaided and permanently unaided Educational Institution.
01/01/2018 P.L.A. Guidelines G.R. Dt. 01/01/2018
21/12/2017 Regarding increasing the scope of beneficiary for the eligible students of economically weaker sections under the scholarship scheme of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj and the addition of new courses.
21/12/2017 Increasing the scope of beneficiaries and inclusion of new curriculum for the eligible students of economically weaker sections under the Rajshahi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshitra Scholarship scheme.
Date News Download
3/07/2019 Amendment in the Maharashtra Reservation ...
29/11/2018 Notification regarding declaration of Pharm-D. (Post Baccalaureate) Course as the Professional Education Dt. 23 October 2018
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६.
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५.
05/07/2018 NOTIFICATION REGARDING CEASE THE DIPLOMA COURSES FROM MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) ACT, 2015.
Date: 05th July 2018.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदविका तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. अधिसूचना दि. ५ जून २०१८ .
19/05/2018 शासन अधिसूचना , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्र. टीईएम - २०१६ / सीआर ४७३ (भाग १ ) / टीई - ४ , दि. २४ एप्रिल २०१७ . अधिसूचना दि. १९ मे २०१८.
06/04/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
15/01/2018 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016
22/12/2017 The Maharashtra Public Records Act, 2005
20/12/2017 THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.
20/12/2017 Maharashtra State Reservation Act 2006
20/12/2017 Maharashtra Public Universities Act 2016
27/12/2016 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016.
17/08/2015 MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2015.
11/02/2014 The Maharashtra Universities Act, 1994
11/02/2014 Dr.Babasaheb Ambedkar Technological University Act, 1989
11/02/2014 The Maharashtra Educational Institutional Act.1987 ( Probation of Capitation fees)
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image