Select Language:
Announcements
तंत्रशिक्षण पदविका प्रवेश - थोडक्यात माहिती
Post SSC Diploma Admission 2020-21 Post HSC Diploma Admission 2020-21 Direct Second Year Diploma Admission 2020-21 प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान, सरफेस कोटींग तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ Academic Year 2020-21 - Admission to Full Time Technical Diploma Courses Information Brochure शैक्षणिक वर्ष 2020-21 - पूर्णवेळ तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता माहिती पुस्तिका

Latest News

More News

Latest Video

Article

Notifications

Date News Download
22/10/2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत..
05/10/2020 " शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत"
29/09/2020 "Implementation of Merit-Cum-Means Scholarship for A.Y. 2020-21"
29/09/2020 "Implementation of Merit-Cum-Means Scholarship for A.Y. 2020-21"
04/09/2020 "Implementation of merit cum means scholarship for A.Y. 2020-21"
04/09/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र, एमबीए / एमएमएस व पीजीडीएम या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्था विलनीकरण इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत"
04/09/2020 "Advisory for Universities and Colleges."
04/09/2020 "AICTE Instruction regarding Fees during Lockdown/Unlock period"
03/09/2020 "विविध तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्था, विदयापीठ संचलीत महाविदयालये/विभाग व विनाअनुदानित संस्थांमधील थेट व्दितीय वर्षाच्या रिक्त जागांबाबत."
02/09/2020 "विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 15.09.2020 पर्यंत मुदतवाढ"
30/08/2020 News Letter Volume No.V Issue II
17/08/2020 "शैक्षणिक वर्ष -2020 -21 पासुन शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्‍त्र अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी व पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्था विलनीकरण करण्यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्यााबाबत..."
17/08/2020 "विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 28.08.2020 पर्यंत मुदतवाढ"
17/08/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत "
10/08/2020 "Class III - State Level Programmer Transfer Office OrderDt. 10/08/2020 "
31/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत दि . ३० जुलै २०२० "
31/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी "
31/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी "
31/07/2020 "लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत "
31/07/2020 "लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत "
28/07/2020 "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम /बदल, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत...... "
27/07/2020 "परिपत्रक : शै.व २०२०-२१ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत...... "
06/07/2020 " शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत दि.०३/०७/२०२०"
11/06/2020 " NEWS LETTER, VOLUME 5, ISSUE I, JAN TO APRIL 2020 "
12/05/2020 " पदवी, पदव्यूत्तर व पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा व वेळापत्रका संदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत HELP LINE नंबर बाबतची माहित "
11/05/2020 "Paper writing Competition : Covid-19 impact on Society, Embedded System, Programmable Logic Controller, Control System, IOT, Artificial Intelligence' by G. P. Mumbai ( Last Date : 14/05/2020) "
11/05/2020 "Online Paper Presentation Competition ElecTech2020' by G. P. Mumbai ( Last Date : 13/05/2020) "
22/04/2020 "Instructions to Institutes/colleges during lockdown 2.0 regarding by AICTE ( Dt. 22.04.2020). "
29/04/2020 "अनधिकृत संस्थे बाबतचा आदेश ."
13/02/2020 "Promotion office orders for class III – Office Suptt./Head clerk/Notting Astt."
13/02/2020 "Regarding Class III State level Post ( Librarian and Programmer) Administrative and Request Transfer"
13/02/2020 "Office Order for the various Class III / IV post Under Directorate for 10-20-30 benefit to staff"
13/02/2020 "Office Order for the Programmer Under Directorate for 10-20-30 benefit"
12/02/2020 "Circular regarding Badli Dhoran Maharashtra Engineering & Administrative Service Group B"
12/02/2020 "आर्थिक वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मध्ये पीएलएतून केलेल्या खर्चाची माहिती सादर करणेबाबत......"
11/02/2020 "Approval Process Notification for A.Y. 2020-21 for UG-PG & Diploma Courses Under Technical Education"
04/02/2020 "Circular letter regarding Medical Bill Advance - Desk 6 "
21/12/2019 "Extension for submission of Admissions details and Processing Fees for the Academic Year 2019-20 date is further extended from 21/12/2019"
17/12/2019 "शै वर्ष 2019-20 मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेशित विदयार्थ्याच्या प्रवेश छाननी/पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रकिया"
13/12/2019 विद्युत क्षेत्रीय कौशल परिषद, नवी दिल्ली यांचे “Power Sector Skill Council – Hiring Electrical Engineering Diploma Holders for the position of Apprenticeship Trainees for Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML)”
07/12/2019 Regarding House Building Motor Car/Motorcycle Advance STAFF AUDIT-Desk16
07/12/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्याबाबत...
03/12/2019 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे “जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2021 करीता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता निवेदन"
29/11/2019 दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतक-यांचे पाल्य असलेल्या विदयार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
21/11/2019 Introduction of New Under Graduate Courses in Emerging Areas of Technology (AICTE)
19/11/2019 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेमार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या Model Curriculum for Diploma Courses in Engineering & Technology बाबत    
Date News Download
08/04/2020 "Webinar on Virtual Labs- 6th August 2020- Govt. Polytechnic, Mumbai "
11/12/2019 "Technology for Tribal and Rural Development" [TTRD2020]
Two days National Conference(29-30 Jan 20) @ GP, Sakoli (In Association with STRC, BRTC, GCOEN and CSV)
Date News Download
09/10/2020 One Week AICTE ATAL FDP On IoT READY FLUID POWER
11/08/2020 TOT programmes Training of Trainers (TOT) and FIP programmes for Teacher Educators of Higher Education under MMTT Mission (GOI)
06/04/2020 Government Polytechnic, Malvan organizing One Week FDP on "Effective Use of ICT Tools in Teaching Learning Process" (8 June to 12 June 20)
11/12/2019 Training Programmes of Ministry of E & IT Govt of India with Description and Duration, Venue(Dec-19 to Jan 20)
04/01/2019 " NITTTR, Bhopal calendar programme 2019-20 "   
Date News Download
17/09/2020 International Conference on “Technology for Tribal and Rural Development” (IC-TTRD 2021)(29th - 30th January 2021) at G.P. Sakoli
11/09/2020 Nurturing Innovation and Startup Ecosystem (NICE) Certification Program by i-Hub an initiative of the Education Department, Gujarat Government.
07/07/2020 DTE Approved One Week FDP on Accreditation to Engineering and Professional Ethics"
05/06/2020 One Week FDP on "Effective Use of ICT Tools in Teaching Learning Process"
02/06/2020 One Week Online Faculty Development Program on "Moodle Learning Management System" by G. P. Mumbai.
16/05/2020 A State Level Online Quiz Competition by G.P. Nagpur
12/05/2020 A National Level Online Project Presentation Competition 2020 at Govt. Polytechnic Mumbai ( Last Date : 25/05/2020)
11/05/2020 Online FDP on "Overview of NBA Norms and Preparation for Accreditation" from (18/05/2020 - 22/05/2020) at G.P.Sakoli.
07/02/2020 TEQIP -III sponsored FDP "Recent Advancement in Biomedical Signal and Image Processing" (06/03/2020 - 11/03/2020) at VJTI Mumbai
07/02/2020 TEQIP -III sponsored FDP "Recent Trends in Antenna, RF and Microwave system Design "(20/03/2020 - 25/03/2020) at VJTI Mumbai
31/01/2020 Solid Modeling using CATIA and 3D Printing’ (3rd Feb to 7th Feb 2020) Govt. Polytechnic, Karad
28/01/2020 2nd International Conference on Green Energy for Sustainable Development 2020 on 28-29 Feb 2020 @ Govt.Polytechnic, Nagpur
Date News Download
23/07/2020 पदविका संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी.पदविका आणि पोस्ट एच.एस.सी. औषध निर्माण शास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी आणि थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एस.एस.सी.पदविका अभ्यासक्रमांचे शै. व २०२०-२१ चे प्रवेश नियमातील बदलास मंजुरी
16/03/2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (MBA/MMS) अभ्यासक्रमाच्या अखिल भारतीय उमेदवारी प्रकारामध्ये प्रवेशाकरीता पात्र ठरविण्यात आलेल्या GMAT, MAT, ATMA, व XAT या परीक्षा वगळण्याबाबत दि. 16-03-2020
13/03/2020 महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेच्या कामकाजाकरिता (Maharashtra State Faculty Development Academy) कार्यकारी संचालक व उप संचालक (वित्त) पदाचा कार्यभार सोपविण्याबाबत.. दि. 13-03-2020 माहितीस्त्रव कळविण्यात येत आहे.
24/02/2020 विद्यापीठे आणि उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय संर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्याकरिता विभागांतर्गत कंपनी कायदा, 2013 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Development Academy) स्थापन करणेबाबत..
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-15/07/2019
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI
29/07/2019 GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-26/06/2019
26/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत
26/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेनुसार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान खाजगी/ अशासकीय अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत सुरु असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यामान पदवी औषधनिर्माणशास्
17/06/2019 Govt. G.R. Dt. 30/05/2019 & Directorate approval letter of COURSE NAME CHANGE UG-PG A.Y. 2019-20 Dt.13/06/2019
14/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट न्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत...
13/06/2019 शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए. इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे याकरीता शासन मान्यता देणेबाबत...
07/06/2019 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची अधिसूचना (शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 साठी तंत्रशिक्षण संचालनालयामधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली)
28/05/2019 Selection of "Scholarship for Higher Education in Foreign Countries for the meritorious students" for the year 2018-19.
17/05/2019 Rules for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20.
02/05/2019 अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देणेबाबत.
20/03/2019 महाडीबीटी पोर्टलवर संस्थांनी नोंदविलेल्या शुल्कामध्ये बदल न करणेबाबत.
13/02/2019 खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत.
07/02/2019 शासन निर्णय - पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संचालक, तंत्रशिक्षण यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत.
11/01/2019 Exam Fee Exemption for Famine affected area under Technical Education courses.
17/11/2018 राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालय अधिपत्याखालील विना अनुदानित /कायम विना अनुदानित पदविका अभ्यासाक्रमाची शुल्क निर्धारन परीक्षा शुल्का नियमक प्रधिकरण ने करणे बाबत
12/11/2018 Regarding Exemption of exam fee of Students Dt. 05/11/2018
03/08/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती गठीत करणेबाबत.
05/07/2018 प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत...
26/06/2018 Regarding approval of the Government for OCI/PIO/FN/NRI etc quota from the academic year 2018-19 in accordance with the approval of the AICTE for professional Degree/Post Degree Course.
04/06/2018 To grant approved to convert diploma institute into degree Institute as per approved given by AICTE in the year 2018-19.
04/06/2018 To grant approved to start New Institutes of Degree /Postgraduate Degree Programs as per approved given by AICTE, New Delhi from the Academic Year 2018-19.
04/06/2018 Regarding approved to New courses / Restoration of intake Capacity / Increase in intake Capacity / Conversion of D. Pharm Institute to B. Pharm Institute /as per approved of AICTE for Academic Year 2018-19.
19/05/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
22/02/2018 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालयातील पीजीडीएम व पीजीडीबीएम या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत करण्याबाबत.
31/01/2018 सन २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुल्क , परीक्षा शुल्क इ. योजनांतर्गत अनुज्ञॆय लाभ अदा करण्याबाबत अवलंबवयाची सुधारीत कार्यपद्धती .
11/01/2018 Mutatakkar Committee and State Backward Commissions to implement the recommendations of the Other Backward Classes submitted to the Government from 1993 to 2000 in their 1 to 7 Reports, Releasing Relevant Module in the Other Backward Classes in Maharashtra.
11/01/2018 Center's center and state sponsored scholarship, tuition fee examination fee etc. Guidelines for depositing 60 percent of the 50 percent of the amount payable for the first half year of the academic year 2017-18 and the allowance for the first 6 months for the benefit of the students in the attached bank account.
06/01/2018 Transfer of the subject matter / matters related to the company to General Administration Department, Maharashtra Knowledge Corporation Limited.
04/01/2018 GR regarding admission to High commissioner ward admission after cut off date Dt. 07/11/2017
01/01/2018 Increase in income Criteria from Rs. 6.00 Lacs to Rs. 8.00 Lacs under Freeship scheme for VJNT, SBC and EBC students studied in unaided and permanently unaided Educational Institution.
01/01/2018 P.L.A. Guidelines G.R. Dt. 01/01/2018
21/12/2017 Regarding increasing the scope of beneficiary for the eligible students of economically weaker sections under the scholarship scheme of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj and the addition of new courses.
21/12/2017 Increasing the scope of beneficiaries and inclusion of new curriculum for the eligible students of economically weaker sections under the Rajshahi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshitra Scholarship scheme.
Date News Download
18/10/2020 Council of pharmacy 1948 Act
18/10/2020 COUNCIL OF ARCHITECTURE 1972 Act
18/10/2020 Council of AICTE Act 1987
18/10/2020 Govt of Maharashtra ARA Act 17 Aug 2015
08/10/2020 Notification regarding the eligibility conditions and requirements for admission of the professional technical courses
08/10/2020 THE MAHARASHTRA PROHIBITION OF RAGGING ACT, 1999 MAHARASHTRA ACT NO. XXXIII OF 1999
09/07/2020 Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission to the Full Time Professional Undergraduate Technical Courses) (Amendment) Rules, 2020 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२०
09/07/2020 Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission to the Full Time Professional Post Graduate Technical Courses) (Amendment) Rules, 2020 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्णवेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२०
12/02/2020 THE FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006
3/07/2019 Amendment in the Maharashtra Reservation ...
08/03/2019 The Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2019 were notified in terms of Section 38 of RPwD Act, 2016 vide G.S.R. 209(E) dated 08.03.2019
29/11/2018 Notification regarding declaration of Pharm-D. (Post Baccalaureate) Course as the Professional Education Dt. 23 October 2018
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६.
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५.
05/07/2018 NOTIFICATION REGARDING CEASE THE DIPLOMA COURSES FROM MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) ACT, 2015.
Date: 05th July 2018.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदविका तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. अधिसूचना दि. ५ जून २०१८ .
19/05/2018 शासन अधिसूचना , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्र. टीईएम - २०१६ / सीआर ४७३ (भाग १ ) / टीई - ४ , दि. २४ एप्रिल २०१७ . अधिसूचना दि. १९ मे २०१८.
06/04/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
15/01/2018 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016
22/12/2017 The Maharashtra Public Records Act, 2005
20/12/2017 THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.
20/12/2017 Maharashtra State Reservation Act 2006
20/12/2017 Maharashtra Public Universities Act 2016
19/04/2017 Notification for Commencement of the RPwD Act, 2016
27/12/2016 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016.
17/08/2015 MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2015.
11/02/2014 The Maharashtra Universities Act, 1994
11/02/2014 Dr.Babasaheb Ambedkar Technological University Act, 1989
11/02/2014 The Maharashtra Educational Institutional Act.1987 ( Probation of Capitation fees)
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image